Hình ảnh

PGS.TS. Quyền Huy Ánh &

Anh Đinh tấn Đạt, TGĐ Công ty Cổ phần Hệ thống An ninh Khai Phát (KPS).


PGS.TS. Quyền Huy Ánh &

Anh Lê Mai Hữu Lâm, TGĐ Công ty Cát Vạn Lợi (CVL).


PGS.TS. Quyền Huy Ánh,

GĐ. Trịnh Hữu Tường và các đồng nghiệp Công ty APS.


Học viên Lớp Thiết kế Điện hợp chuẩn SPKT.


Học viên Lớp Thiết kế Điện hợp chuẩn SPKT.


Học viên Lớp Thiết kế Điện hợp chuẩn SPKT.


Buổi học Lớp Thiết kế điện hợp chuẩn SPKT.


Buổi học Lớp Thiết kế điện hợp chuẩn SPKT.


Buổi học Lớp Thiết kế điện hợp chuẩn SPKT.


Buổi Báo cáo của công ty CVL.


Buổi Báo cáo của công ty KPS


Buổi Báo cáo của công ty APS


Tập huấn về MFĐ KOHLER.Tãp huấn tại Nhà máy Tủ điện Trường Giang.


Buổi Báo cáo của công ty ABB.


Phát học bổng cho các học viên Lớp Thiết kế điện hợp chuẩn SPKT của Công ty KPS.


Phát học bổng cho các học viên Lớp Thiết kế điện hợp chuẩn SPKT của Công ty CVL.


Phát học bổng cho các học viên Lớp Thiết kế điện hợp chuẩn SPKT của Công ty APS.